مقاله


کد مقاله : 13961012167173000010

عنوان مقاله : اصول و معیارهای اقتصاد مقاومتی در عرصه تولید، توزیع و مصرف با نگاهی به آموزه‌های قرآنی (با تأکید بر سوره توبه)

نشریه شماره : 1 فصل بهار - تابستان 1395

مشاهده شده : 858

فایل های مقاله : 715 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 آزاده منظوری manzoori_azadeh@yahoo.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
2 محمدنقی نظرپور nazarpur@mofidu.ac.ir دانش آموخته دکترا
3 مجید رضایی rezai@mofidu.ac.ir استادیار کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

با توجه به جایگاه راهبردی و سیاسی ایران در منطقه، کشورمان همواره در معرض انواع تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی از سوی دیگر کشورها بوده است. لذا تقویت بنیان‌های اقتصادی کشور در مواجهه با این نوسانات و چالش‌های گوناگون، به عنوان یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر مطرح می‌شود. در این راستا، در سال 1389 مقام معظم رهبری، اصطلاح «اقتصاد مقاومتی» را به عنوان یک الگوی اسلامی مطرح کردند. این الگو، ضمن تعیین کیفیت تعامل و ارتباط اقتصادی با کشورهای خارجی، زمینه واکنش به فشارها و تحریم‌های اقتصادی علیه کشورمان را نیز بیان می¬كند و از آنجا که آموزههای اسلامی تبیین¬کننده آرمان‌های الهی هستند و همه حوزههای اقتصاد را در بر می‌گیرد، توجه به آیات قرآن، امری ضروری است. اين مقاله با روش تحلیلی - توصیفی، به دنبال اثبات این فرضیه است که اصول اقتصاد مقاومتی از آیات قرآن مجید قابل استخراج است. بنابراین ضمن استخراج و تبیین اصول اقتصاد مقاومتی برگرفته از سوره‌ توبه، به ‌دلیل در برداشتن آیات جهاد در عرصه تولید، توزیع و مصرف، به بررسی و دسته‌بندی این اصول پرداخته و سپس این اصول استخراجی با اصول اقتصاد مقاومتی استخراج شده از سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی در این سه عرصه، مطابقت داده شده است.