درباره ما


نشریه پژوهشهای اقتصاد مقاومتی از سال 1395 به همت انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه منتشر می گردد. هدف از انتشار این نشریه ایجاد پایگاهی علمی برای انتشار ایده های علمی محققان و پژوهشگران حوزوی و دانشگاهی در زمینه اقتصاد مقاومتی می باشد.

این نشریه به عنوان تنها نشریه تخصصی اقتصاد مقاومتی، دارای رتبه علمی- ترویجی از شورای اعطای مجوزهای علمی حوزه می باشد که طبق ماده واحده مصوب جلسه 625 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تاریخ 1387/3/21 دارای ارزش علمی برابر با مجلات علمی ترویجی مورد تایید وزارت علوم تحقیقات و فناوری می باشد.