راهنمای تدوین مقاله


نویسندگان محترم هنگام ارسال مقاله نکات ذیل را در نظر داشته باشند 

 

- فایل های مقاله را بدون نام و مشخصات نویسندگان بارگذاری نمایید. مقالاتی که نام و مشخصات نویسندگان در آن ذکر شده است، برای انجام اصلاحات به نویسنده عودت داده خواهد شد.

 

- بخش های مربوط به مشخصات و چکیده انگلیسی مقاله را حتما تکمیل نمایید.

 

- در مقالاتی که به صورت مشترک نوشته شده است حتما نویسنده مسئول مقاله مشخص گردد

 

- مقالات نباید بیش از 8000 کلمه باشند

 

- چکیده مقاله بین 150 تا 250 کلمه باشد

 

- در پایان چکیده حتما واژگان کلیدی مقاله ذکر شود

 

- در پایان چکیده، شاخص طبقه بندی JEL مقاله را حتما ارائه ارائه نمایید.( با جستحو در اینترنت می توانید جدول شاخص JEL را پیدا کنید و با توجه به موضوع مقاله شاخص طبقه بندی مقاله خود را به دست آورید)