مقاله


کد مقاله : 139610191747153000020

عنوان مقاله : مفهوم‌پردازي و تبیین سهم کارآفرینی استراتژیک و مدیریت دانشگاهی در تحقق اقتصاد مقاومتی

نشریه شماره : 2 فصل پاییز - زمستان 1395

مشاهده شده : 1192

فایل های مقاله : 1/11 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 قاسم سلیمی salimi.shu@gmail.com استادیار دکترا
2 مهدی امیری mahdiamiri10@gmail.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

هدف از این پژوهش مفهوم¬پردازی و تبیین نقش کارآفرینی استراتژیک و عناصر نظام دانشگاهی در تحقق اقتصاد مقاومتی است. در این مطالعه با استفاده از رویکرد پژوهش کیفی و به‌کارگیری روش توصیفی ـ تحلیلی نخست مفاهیم کارآفرینی، مدیریت استراتژیک و کارآفرینی استراتژیک و ابعاد آن شرح و سپس مفهوم اقتصاد مقاومتی و نقش عناصر پنج¬گانه نظام آموزش عالی در دستیابی به اقتصاد مقاومتی در بستر کارآفرینی استراتژیک به‌تفصیل ارائه شده است. جامعه پژوهش شامل کلیه اسناد، مدارک و منابع مرتبط با موضوع مورد بررسی می‌باشد. ازآنجاکه در پژوهش حاضر منابع و مراجع موجود فیش‌برداری و در راستاي هدف پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است، نمونه‌گیری انجام ‌نشده و منابع و مراجع در دسترس بررسی و تحلیل شده است. عمده¬ترین نتایج پژوهش نشان داد که دانشگاه¬ها و مراکز آموزش عالی برای اینکه بتوانند ضمن تولید محصولات جدید، اثربخشی خود را افزایش داده و در جهت اقتصاد مقاومتی پیشرو و تأثیرگذار باشند، باید بتوانند نوآوری را در عناصر، اجزا و ارکان مختلف شامل مدیریت، اعضای هیئت علمی و کارکنان، دانشجویان، عناصر برنامه درسی و نظام ارزشیابی و سنجش خود در جهت کارآفرینی استراتژیک به کار گیرند.