مقاله


کد مقاله : 139610301411493000024

عنوان مقاله : ارائه شاخص ترکیبی برای اندازه‌گیری میزان موفقیت شرکت‌ها در تحقق اقتصاد مقاومتی

نشریه شماره : 3 فصل بهار - تابستان 1396

مشاهده شده : 338

فایل های مقاله : 722 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 حامد حامدی نیا hamedinia.hamed@ut.ac.ir مدرس دانشجوی دکترا
2 محمدرضا اقبالی مقدم moghadam3316@yahoo.com مدرس دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

برای ایجاد روند رو به رشد در اقتصاد و مقاوم¬سازی آن در مقابل عوامل خارجی، لازم است سیاست¬های اقتصاد مقاومتی در همه زمینه¬ها به خصوص حوزه سرمایه¬گذاری اجرایی شود. برای نیل به هدف مذکور سرمایه‌گذاری‌ باید در شرکتی انجام گیرد که بیشترین هم¬راستایی را با سیاست¬های مذکور داشته باشد. در این صورت می‌توان اطمینان داشت به مرور شرکت‌هایی در مسیر سرمایه‌گذاری و توسعه قرار می‌گیرند که هم‌راستایی بیشتری با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی داشته و بالتبع رشد اقتصادی بیشتری برای کشور به ارمغان می‌آورند. بدین منظور در پژوهش حاضر با به کارگیری یک رویه علمی دقیق برگرفته از روش جامع شاخص‌سازی ارائه شده به وسیله OECD، شاخصی ترکیبی ساخته شده است که به وسیله آن می¬توان میزان مشارکت یک شرکت فرضی را در تحقق سیاست¬های اقتصاد مقاومتی سنجید. همچنین در سرتاسر پژوهش نحوه ساختن شاخص ترکیبی به صورت مبسوط شرح داده شده است. در نهایت، سه شرکت فرضی با استفاده از شاخص ترکیبی مقاومتی اندازه¬گیری شده¬اند و در مورد کارایی شاخص ترکیبی مذکور بحث شده است.