مقاله


کد مقاله : 13961215233923000046

عنوان مقاله : بررسی محیط کسب و کار در چهارچوب اقتصاد مقاومتی: مطالعه موردی کشورهای حوزه سند چشم انداز

نشریه شماره : 4 فصل پاییز - زمستان 1396

مشاهده شده : 323

فایل های مقاله : 590 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 حسین امیری hossienamiri@gmail.com استادیار دکترا
2 معصومه بارانی بیرانوند MASOUMEH.BARANI1368@YAHOO.COM دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

از عوامل تعیین‌کننده وضعیت اقتصادی در هر کشور فضای کسب ‌و کار می‌باشد. به¬طوری که رشد و توسعه اقتصادی و به تبع، افزایش سلامت اقتصاد کشور در گرو داشتن یک محیط کسب‌ و کار مناسب می‌باشد. این مقاله به دنبال بررسی نقش محیط کسب وکار بر رشد اقتصادی به عنوان شاخص ساده اقتصاد مقاومتی در کشورهای حوزه سند چشم‌انداز با استفاده از روش داده¬های تابلویی، طی دوره زمانی 2017- 2010 است. نتایج نشان می‌دهد که فضای کسب و کار با رشد اقتصادی رابطه مثبت و معنی‌داری دارد، به عبارت دیگر با افزایش یک واحد شاخص کسب و کار، رشد اقتصادی به اندازه 105/0 واحد افزایش می‌یابد. متغیرهای نهادی پژوهش، شاخص حکمرانی خوب و آزادی اقتصادی تأثیر معناداری بر روی شاخص کسب و کار ندارند. متغیرهای کلان اقتصادی از جمله؛ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی تأثیر مثبت و معنادار و سرمایه¬گذاری اقتصادی، تأثیر منفی و معناداری بر رشد اقتصادی دارد. مخارج مصرفی دولت و شاخص فلاکت اقتصادی تأثیر منفی و معنادار بر رشد اقتصادی دارد. جهت بهبود فضای کسب و کار کشورهای مورد نظر پیشنهاداتی مانند الکترونیکی کردن مراحل اداری کسب و کارها و قوانین و مقررات ساده¬تر ارائه می¬گردد.