مقاله


کد مقاله : 13970215832583000058

عنوان مقاله : رصد و تحلیل محتوای مقاله¬های «اقتصاد مقاومتی» منتشرشده در فصلنامه¬های¬ علمی-پژوهشی

نشریه شماره : 4 فصل پاییز - زمستان 1396

مشاهده شده : 349

فایل های مقاله : 475 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 وحید ارشدی v.arshadi@um.ac.ir استادیار دکترا
2 نرگس اورعی nargesoraee@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

بند 21 سیاست¬های کلی اقتصاد مقاومتی، دستگاه¬های آموزشی، فرهنگی و رسانه¬ای را موظف به مفهوم¬شناسی، تبیین ابعاد و مؤلفه¬های اقتصاد مقاومتی و تبدیل آن به گفتمان فراگیر و رایج ملی می¬نماید. ناظر به این بند از سیاست¬ها، تبیین توصیفی روند مشارکت بخشی از نخبگان و پژوهشگران در اجرای این سیاست¬ راهبردی و چگونگی آن؛ علم¬سنجی و رصد نمودن فعالیت¬های علمی-پژوهشی، نقشه¬ی راهی را برای سایر پژوهشگران علاقه¬مند در تعیین مسیر پژوهشی خود ترسیم می¬نماید. یافته¬های این پژوهش با استفاده از روش تحلیل محتوای کلّ 87 مقاله¬ی علمی پژوهشی منتشر شده در بین سال¬های 1391تا نیمه¬ی اول 1396 به دست آمده است. تحلیل محتوای مقالات نشان می¬دهد تبیین مفهوم اقتصاد مقاومتی، ابزارهای ترویج مفهوم (گفتمان سازی)، تبیین مبانی نظری، بررسی سازگاری مبانی نظری با مکاتب اقتصادی متعارف و غیر متعارف، تبیین رابطه¬ی اقتصاد مقاومتی و اقتصاد اسلامی؛ تحلیل هر یک از مؤلفه ها، الویت¬بندی مؤلفه¬ها، ارائه¬ی راهبردهای کلی و جزیی، تشریح الزامات اقتصاد مقاومتی، تبیین عوامل مؤثر بر اقتصاد مقاومتی، تأثیرگذاری اقتصاد مقاومتی بر سایر متغیرهای اقتصادی، روش¬شناسی اقتصاد مقاومتی، ابزارسازی و ابزارشناسی برای اجرای راهبردها، تجربه¬نگاری، رفتارشناسی تاریخی، شناسایی و شناساندن نقش دستگاه¬ها در سطح خرد و کلان، شاخص¬شناسی و شاخص¬سازی، برنامه¬سازی و نقشه راه، موضوعات کلّی بوده است که فعالیت¬های علمی صورت گرفته و مقالات منتشر شده حاصل از آن¬ها به دان پرداخته¬اند که بیشترین تراکم مربوط به اولویت¬بندی کردن مؤلفه¬ها و شناساندن نقش دستگاه¬ها در سطح خرد و کلان برای اجرای سیاست-های اقتصاد مقاومتی بوده است.