مقاله


کد مقاله : 139702301523423000062

عنوان مقاله : ارائه چارچوبی برای تبیین مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی با استفاده از روش فراترکیب و دلفی

نشریه شماره : 25382748 فصل بهار - تابستان 1396

مشاهده شده : 939

فایل های مقاله : 595 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمد نظری پور mnazaripour@yahoo.com استاد دکترا
2 مهدی الله دادی mahdi1360344@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

اقتصاد مقاومتی اقتصادی است که در شرایط فشار، تحریم، دشمنی¬ها و خصومت¬های شدید می‌تواند موجبات رشد و شکوفایی اقتصادی کشور را فراهم نماید. هدف این پژوهش ارائه چارچوبی برای تبیین مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی است. پژوهش حاضر در زمره پژوهش‌های کیفی محسوب شده و روش¬شناسی آن فراترکیب است. براي گردآوري داده¬ها از روش کتابخانه¬اي استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی مقاله¬هاي مرتبط با موضوع پژوهش می¬شود. در راستاي انجام پژوهش پس از طراحی سؤالات پژوهش، جست‌وجویی نظام¬مند بر اساس کلیدواژه¬هاي مرتبط ـ اقتصاد مقاومتی، جهاد اقتصادی، تولید، توزیع و مصرف ـ از پایگاه‌هاي داده¬ای معتبر داخلی و خارجی بین سال‌های 1389 تا 1396 صورت گرفته است. با بررسی 49 مقاله از 628 مقاله اولیه، 3 بعُد و 29 مفهوم و 158 کد به عنوان مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی شناسایی شدند. سپس با استفاده از روش دلفی دومرحله‌ای مؤلفه‌های مدل اعتبارسنجی شدند. در نهایت به واسطه شناسایی مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی، این مقاله می¬تواند راهکارهای مناسبی جهت عملیاتی‌شدن اقتصاد مقاومتی ارائه نماید.