مقاله


کد مقاله : 13970230161233000066

عنوان مقاله : تحلیل محتوای کتاب‌های درسی اقتصاد دوره دوم متوسطه از منظر انعکاس مفاهیم «اقتصاد مقاومتی»

نشریه شماره : 25382748 فصل بهار - تابستان 1396

مشاهده شده : 950

فایل های مقاله : 858 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 شهرام رنج دوست dr.ranjdoust@gmail.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

این پژوهش با هدف تحلیل محتوای کتاب‌های درسی اقتصاد دوره دوم متوسطه از منظر انعکاس مفاهیم «اقتصاد مقاومتی» در سال تحصیلی 1395-1396 با استفاده از روش تحليل محتوا انجام گرفته است. حجم جامعه در پژوهش حاضر کتاب درسی اقتصاد و ابزار گردآوری داده‌ها چک‌لیست می‌باشد. رواﯾﯽ چک‌لیست نیز توسط اﺳﺎتید متخصص تأیید شده است. ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ابزار از طریق ﺿﺮﯾﺐ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﯿﻦ اندازه‌گیری‌های ﻣﺴﺘﻘﻞ دو ﻣﺤﻘﻖ ﺣـﺪود 75/0 ﺑـﺮآورد ﺷـﺪ. به منظور تجزيه و تحليل داده‌ها و اطلاعات موجود در پرسشنامه‌ها، از نرم‌افزار SPSS استفاده شده است. در سطح آمار توصیفی، جداول و نمودارها و در سطح آمار استنباطی، آزمون خی دو و فریدمن به‌کارگرفته شده است. از این مطالعه نتایج زیر حاصل شده است: مفاهیم «اقتصاد مقاومتی»، «سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی» و «توجه به نخبگان» در کتاب‌های درسی اقتصاد دوره دوم متوسطه به میزان پایین‌تر از حد متوسط انعکاس یافته است و مفاهیم «حمایت از تولید ملی» و «استفاده از فناوري نوين» در کتاب‌های درسی اقتصاد دوره دوم متوسطه بالاتر از حد متوسط انعکاس یافته است.