مقاله


کد مقاله : 139703151146393000083

عنوان مقاله : تحلیل اثرات گردشگری بر نواحی روستایی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی(مورد مطالعه: نواحی روستایی شهرستان رودبار)

نشریه شماره : 6 فصل پاییز - زمستان 1397

مشاهده شده : 338

فایل های مقاله : 610 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 فرهاد جوان farhad.javan91@yahoo.com مدرس دانشجوی دکترا
2 بهمن طهماسی bahmhan.tahmajjsi@ut.ac.ir دانشجو دانشجوی کارشناس ارشد
3 سیروس حجت sirous.hojat@yahoo.com دانشجو دانشجوی کارشناس ارشد

چکیده مقاله

در سال های اخیرگردشگري جایگـاه ویـژه اي در توسـعه منـاطق مختلف پیدا کرده است و در بسیاري از ممالک در حال توسعه به عنوان منبع اصلی درآمد، اشتغال و توسعه زیرسـاخت هـا مورد توجه قرار گرفته اسـت. در این رابطه گردشگری روستایی به عنوان جزئی از صنعت عظیم گردشگری می تواند نقش عمده ای در توانمندسازی مردم محلی و تنوع بخشی به رشد اقتصادی و هم چنین خلق فرصت های شغلی جدید در فضاهای روستایی ایفا نماید. از آنجایی که اقتصاد مقاومتی اصولا بر پایه قطع وابستگی به نفت و مقابله با تحریم ها اتفاق می افتد، ایران به عنوان کشوری غنی از لحاظ دارا بودن منابع توسعه گردشگری و به سبب فرهنگ، تمدن، ویژگی های آب و هوایی است که می تواند به کشوری فعال در صنعت گردشگری تبدیل شود. هدف از تحقیق حاضر تحلیل اثرات گردشگری بر نواحی روستایی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی است. این تحقیق از نوع کاربردی و به لحاظ روش شناسی توصیفی ـ تحلیلی است. روش گـردآوري اطلاعـات، كتابخانـه اي و پيمايشـي (تكميـل پرسشنامه) است. جامعة آماري را كلية خانوارهاي ساكن در نواحي روسـتايي شهرسـتان رودبار تشكيل مي دهند، با اسـتفاده از فرمـول كوكران اصلاح شده 320 سرپرست خانوار به عنوان نمونه تعیین شدند. یافته های حاصل از تحقیق نشان می دهد که در بین شاخص های اقتصادی مورد استفاده کاهش بیکاری با میانگین 38/4 بیشترین میزان تاثیرپذیری را داشته و در وضعیت بهتری نسبت به سایر شاخص ها قرار گرفته است. در بین شاخص های اجتماعی بهبود مساکن و بافت فیزیکی روستا با میانگین 11/4 در وضعیت مناسب تری از لحاظ تاثیر پذیری از فعالیت های گردشگری قرار گرفته است. با تحلیل اثرات گردشگری بر نواحی روستایی در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، چنین استنباط می شود که فعالیت های گردشگری در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی بوده است.