مقاله


کد مقاله : 13970716184913000165

عنوان مقاله : بررسی محیط کسب‌وکار در چارچوب اقتصاد مقاومتی: مطالعه موردی کشورهای حوزه سند چشم‌انداز

نشریه شماره : 4 فصل پاییز - زمستان 1396

مشاهده شده : 617

فایل های مقاله : 590 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 حسین امیری hossienamiri@gmail.com استادیار دکترا
2 معصومه بارانی بیرانوند MASOUMEH.BARANI1368@YAHOO.COM دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

از عامل‌های تعیین‌کننده وضعیت اقتصادی در هر کشور فضای کسب‌‌وکار است. به‌طوری که رشد و توسعه اقتصادی و به تبع، افزایش سلامت اقتصاد کشور در گرو داشتن یک محیط کسب‌و‌کار مناسب است. مقاله پیش‌رو در پی بررسی نقش محیط کسب‌وار بر رشد اقتصادی به‌عنوان شاخص ساده اقتصاد مقاومتی در کشورهای حوزه سند چشم‌انداز با استفاده از روش داده‌های تابلویی، طی دوره زمانی 2017م- 2010م است. نتیجه‌ها نشان می‌دهد که فضای کسب‌وکار با رشد اقتصادی رابطه مثبت و معنا‌داری دارد، به عبارت دیگر با افزایش یک واحد شاخص کسب‌وکار، رشد اقتصادی به اندازه 105/0 واحد افزایش می‌یابد. متغیرهای نهادی پژوهش، شاخص حکمرانی خوب و آزادی اقتصادی اثر معناداری بر روی شاخص کسب‌وکار ندارند. متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی اثر مثبت و معنادار و سرمایه‌گذاری اقتصادی، اثر منفی و معناداری بر رشد اقتصادی دارد. مخارج مصرفی دولت و شاخص فلاکت اقتصادی اثر منفی و معنادار بر رشد اقتصادی دارد. جهت بهبود فضای کسب‌وکار کشورهای مورد نظر پیشنهادهایی مانند الکترونیکی‌کردن مرحله‌های اداری کسب‌وکارها و قوانین و مقررات ساده‌تر ارائه می‌شود.