مقاله


کد مقاله : 139803011818293010011

عنوان مقاله : شناسایی مؤلفه‌های راهبردی الگوی مصرف در چارچوب اقتصاد مقاومتی

نشریه شماره : 5 فصل بهار - تابستان 1397

مشاهده شده : 443

فایل های مقاله : 615 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 عبدالعظیم قربانی ab.az.ghorbani@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 محمد عندلیب m.andalib3000@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا
3 علی رضا تاجه بند alireza.tajehband@gmail.com مربی دانشجوی کارشناس ارشد

چکیده مقاله

اقتصاد مقاومتی به‌عنوان الگویی که متضمن قوام و استحکام ساخت درونی اقتصاد کشور و تقویت دیگر بخش‌ها به‌صورت غیرمستقیم شمرده می‌شود، مستلزم تحقق در تمام حوزه‌های اساسی به‌ویژه مصرف است. مصرف از جمله مهم‌ترین عواملی است که در جریان تحریم و دیگر حربه‌های اقتصادی که در ضدیت با نظام جمهوری اسلامی طراحی‌شده مورد هجمه‌های گوناگون قرار گرفته است و علت این امر هم نقش محوری این حوزه در اثرگذاری بر معیشت مردم و جداکردن مردم از بدنه نظام از راه متأثر ساختن بخش مصرف است؛ بنابراین لازم می‌باشد مؤلفه‌های الگوی مصرفی که سرانجام به قوام اقتصادی کشور کمک کرده و اقتصاد را در برابر تکانه‌های داخلی و خارجی بیمه کند استخراج و احصا شوند. در مقاله پیش‌رو به روش مطالعه اسنادی و کتابخانه‌ای، مؤلفه‌های اصلی اقتصاد مقاومتی براساس بیانات رهبر معظم انقلاب و مبتنی بر راهبردهای حاکم بر اقتصاد مقاومتی در حوزه مصرف انطباق داده شده و مؤلفه‌های کلی الگوی مصرف در چارچوب اقتصاد مقاومتی استخراج می‌شود. در حقیقت در این مطالعه، مؤلفه‌های راهبردی الگوی مصرف، از ضرب این مفهوم مصرف در مؤلفه‌های راهبردی اقتصاد مقاومتی استخراج شده‌اند.