مقاله


کد مقاله : 139910181336253030220

عنوان مقاله : سطح‌بندی شاخص‌های سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مرتبط با بازار ارز با استفاده از مدل‌سازی ساختاری تفسیری

نشریه شماره : 7 فصل بهار - تابستان 1398

مشاهده شده : 127

فایل های مقاله : 431 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمدرضا حسن زاده M_hasssanzadeh@yahoo.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 علی گل احمدی golahmadi.ali@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا
3 حسین جنتی فر H.janatifar@ut.ac.ir استادیار دکترا
4 علی اصغر عیوضی حشمت ali.eivazi.h@gmail.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

با توجه به بدعهدی آمریکا در برجام و خروج این کشور از این توافق بینالمللی و همچنین وضع تحریم‌های جدید علیه کشور، مشکلات فراوانی را در حوزه اقتصادی و به‌ویژه بازار ارز به‌وجود آورده است که نوسانات و افزایش شدید نرخ ارز، به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم منجر شده است. آنچه در شرایط کنونی میتواند حائز اهمیت باشد، به‌کارگیری و پیادهسازی اقتصاد مقاومتی است؛ ازاین‌رو در این پژوهش به سطح‌بندی شاخص‌های اقتصاد مقاومتی مرتبط با بازار ارز پرداخته می‌شود که تاکنون تحقیقی در این باره انجام نشده است. در این پژوهش از میان شاخص‌های 24 گانه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، 13 شاخص مرتبط با بازار ارز، با استفاده از نظر خبرگان و با بهرهگیری از روش دلفی، شناسایی شد و در ادامه با استفاده از روش مدلسازی ساختاری تفسیری و با به‌کارگیری نرمافزار Excel، سطح‌بندی شاخص‌های یادشده صورت پذیرفت. نتایج تحقیق نشان میدهد شاخص شفافسازی و سالمسازی اقتصاد و شاخص ایجاد هماهنگی در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، دارای اثرگذاری بالا هستند و شاخص اقتصاد دانش بنیان به عنوان زیربناییترین شاخص در سطح آخر قرار میگیرد.