مقاله


کد مقاله : 13991018134803030222

عنوان مقاله : اولویت‌بندی شاخص‌های اقتصاد مقاومتی در ورزش و تأثیر آن بر توسعه اقتصاد ورزشی

نشریه شماره : 7 فصل بهار - تابستان 1398

مشاهده شده : 143

فایل های مقاله : 390 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 صادق جلالی sadeghjalali13@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
2 حبیب هنری honari@atu.ac.ir دانشیار دکترا
3 سارا کشکر sarakeshkar@gmail.com دانشیار دکترا

چکیده مقاله

ورزش می‌تواند به‌عنوان ابزاری بسیار مؤثر و کارآمد و درعین‌حال کم‌هزینه در جهت تحقق اهداف مربوط به صنعت ورزش به کار گرفته شود. همچنین در راه تحقق این امر ابزارهای مهم مدیریتی و الگوهای اقتصادی نقش مهمی دارد. ازاین‌رو پژوهش حاضر با هدف بررسی و تبیین شاخص‌های اقتصاد مقاومتی در ورزش و تأثیر آن بر توسعه اقتصاد ورزشی تدوین شده است. روش تحقیق حاضر کمّی است. نمونه تحقیق تعداد 120 نفر از اقتصاددانان آشنا به مسائل ورزش، استادان مدیریت ورزشی دانشگاه‌های کشور و فعالان حوزه اقتصاد ورزشی و اقتصاد مقاومتی بود. در این تحقیق از پرسشنامه ارزیابی اقتصاد مقاومتی در ورزش، پرسشنامه توسعه اقتصاد ورزشی به‌صورت بسته استفاده شد. با استفاده از آزمون فریدمن نتایج تحقیق نشان می‌دهد که شاخص‌های اقتصاد مقاومتی دارای اهمیت یکسان نیستند. شاخص اقتصاد با دیپلماسی فعال دارای بیشترین میانگین و اقتصاد با کاهش وابستگی به نفت دارای کمترین میانگین است و با توجه به نتایج آزمون رگرسیون چند متغیره، می‌توان گفت شاخص‌های اقتصاد مقاومتی، در گسترش و توسعه اقتصادی صنعت ورزش موفق خواهند بود.