آخرین شماره


شماره 2 سال 3
پاییز - زمستان 1397
دانلود فایل

1 - کارکردهای حسابداری در جنبه های مالی سیاست های اقتصاد مقاومتی از منظر خبرگان دانشگاهی ( DOI : 0)
( سیدمحمدمهدی شمس الدینی - سعید فراهانی فرد - یوسف تقی پوریانی گیلانی - محبوبه بهرامی )
2 - تبیین مبانی الگوی پیشرفت اقتصادی کوثری جهت پیاده سازی در قالب اقتصادمقاومتی ( DOI : 0)
( سعید ایرانمنش - نورالله صالحی آسفیجی - سید عبدالمجید جلایی اسفند آبادی )
3 - شناسایی زمینه های اخلال در مقاومت اقتصادی از رهگذر فساد اقتصادی ( DOI : 0)
( عبدالعظیم قربانی - رضا رنجبران )
4 - اقتصاد مقاومتی: افزایش تاب آوری و کاهش آسیب پذیری ( DOI : 0)
( حسین امیری - محمد حسین کریم )
5 - تحلیل اثرات گردشگری بر نواحی روستایی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی(مورد مطالعه: نواحی روستایی شهرستان رودبار) ( DOI : 0)
( فرهاد جوان - بهمن طهماسی - سیروس حجت )
6 - بایسته‌های نظام بانکی در تقویت نهاد تولید با توجه به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ( DOI : 0)
( وهاب قلیچ - رسول خوانساری )