جستجوي مقاله (جستجوی پیشرفته)

در این قسمت شما می توانید عنوان یا قسمتی از خلاصه مقاله مورد نظر خود را در کادر زیر وارد نمونه و لیست مقالات مرتبط را مشاهده نمایید

آخرین شماره

No 6
شماره 6 سال 3
پاییز - زمستان 1397
|

پربازدیدترین مقالات


آخرین مقالات منتشر شده

در دنیایی که ارتباطات، پیچیدگی‌ها و سرعت تغییرات در حال افزایش است، نظام‌های اقتصادی و اجتماعی با مخاطرات بیرونی و خارج از اختیار روبه‌رو هستند که قابلیت پیش‌بینی پایینی دارند و دانش بشر در خصوص آثار و پیامدهای آنها اندک است. بهترین راه مقابله با این مخاطرات، ارتقای تاب‌آوری ملی و کاهش آسیب پذیری می باشد. در این رویکرد، جامعه‌ای تاب‌آور است که بتواند مخاطرات موقت یا دایم را جذب کند و خود را با شرایط به‌سرعت در حال تغییر انطباق دهد، بدون اینکه ثبات و کارکرد خود را از دست بدهد. اقتصاد ایران علاوه بر اینکه با بحران‌های اقتصادی و طبیعی مواجه است، در معرض تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی قدرت‌های معارض ایران نیز قرار دارد ضمن اینکه رقابت با کشورهای منطقه و اقتصادهای بزرگ نیز در مقابل اقتصاد ایران است. از‌این‌رو، بازتعریف اقتصاد مقاومتی با توجه ساختار اقتصادی ایران و مفاهیم تاب آوری و ریسک پذیری ضروری به ‌نظر می‌رسد.
حسین امیری - محمد حسین کریم
DOI : 0
کلمات کلیدی : اقتصاد مقاومتی، افزایش تاب آوری، کاهش آسیب پذیری، اقتصاد ریاضتی، مقاومت اقتصادی
در سال های اخیرگردشگري جایگـاه ویـژه اي در توسـعه منـاطق مختلف پیدا کرده است و در بسیاري از ممالک در حال توسعه به عنوان منبع اصلی درآمد، اشتغال و توسعه زیرسـاخت هـا مورد توجه قرار گرفته اسـت. در این رابطه گردشگری روستایی به عنوان جزئی از صنعت عظیم گردشگری می تواند نقش عمده ای در توانمندسازی مردم محلی و تنوع بخشی به رشد اقتصادی و هم چنین خلق فرصت های شغلی جدید در فضاهای روستایی ایفا نماید. از آنجایی که اقتصاد مقاومتی اصولا بر پایه قطع وابستگی به نفت و مقابله با تحریم ها اتفاق می افتد، ایران به عنوان کشوری غنی از لحاظ دارا بودن منابع توسعه گردشگری و به سبب فرهنگ، تمدن، ویژگی های آب و هوایی است که می تواند به کشوری فعال در صنعت گردشگری تبدیل شود. هدف از تحقیق حاضر تحلیل اثرات گردشگری بر نواحی روستایی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی است. این تحقیق از نوع کاربردی و به لحاظ روش شناسی توصیفی ـ تحلیلی است. روش گـردآوري اطلاعـات، كتابخانـه اي و پيمايشـي (تكميـل پرسشنامه) است. جامعة آماري را كلية خانوارهاي ساكن در نواحي روسـتايي شهرسـتان رودبار تشكيل مي دهند، با اسـتفاده از فرمـول كوكران اصلاح شده 320 سرپرست خانوار به عنوان نمونه تعیین شدند. یافته های حاصل از تحقیق نشان می دهد که در بین شاخص های اقتصادی مورد استفاده کاهش بیکاری با میانگین 38/4 بیشترین میزان تاثیرپذیری را داشته و در وضعیت بهتری نسبت به سایر شاخص ها قرار گرفته است. در بین شاخص های اجتماعی بهبود مساکن و بافت فیزیکی روستا با میانگین 11/4 در وضعیت مناسب تری از لحاظ تاثیر پذیری از فعالیت های گردشگری قرار گرفته است. با تحلیل اثرات گردشگری بر نواحی روستایی در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، چنین استنباط می شود که فعالیت های گردشگری در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی بوده است.
فرهاد جوان - بهمن طهماسی - سیروس حجت
DOI : 0
کلمات کلیدی : گردشگری، نواحی روستایی، اقتصاد مقاومتی، شهرستان رودبار
چکیده پیشرفت اقتصادی، به عنوان یک هدف والا،همواره مورد توجه مکاتب و جوامع مختلف بوده است و هر جامعه ای با توجه به مبانی فکری خودشان،الگوی های پیشرفت توسعه اقتصادی خاص خود را ارائه داده اند.برای نظام جمهوری اسلامی ایران،پیشرفت اقتصادی ورسیدن به اهداف اقتصادی یکی از مهمترین دغدغه ها می باشد و با توجه به ماهیت حکومت مردم سالاری دینی،طبیعتا نیازمند الگوی پیشرفت اقتصادی متناسب با شرایط کلی جامعه خود می باشد.در این راستا،یکی از الگوهای پیشرفت اقتصادی پیشنهاد شده،الگوی پیشرفت اقتصادی کوثری می باشد که توسط آیت الله جوادی آملی مطرح شده است وحاصل پردازش عقلانی داده های وحیانی ونقلی این عالم برجسته می باشد.برای اینکه این الگو در شرایط و فضای اقتصادی روز ایران که اقتصاد مقاومتی می باشد،بتواند اجرائی گردد،باید با اقتضائات و شرایط این فضای اقتصادی هماهنگ گردد و منطبق شود. در این مقاله از بیانات مقام معظم رهبری و آیت الله جوادی آملی، در باب اقتصاد مقاومتی والگوی پیشرفت اقتصادی کوثری استفاده شده است و توسط روش داده پردازی داده بنیاد که در این تحقیق مورد استفاده می باشد، این مفاهیم مورد بحث و بررسی و در نهایت نظریه سازی قرارگرفته اند و نتایج حاکی از امکان پیاده سازی الگوی پیشرفت اقتصادی کوثری در بستری مناسب از اقتصاد مقاومتی و هماهنگی در مبانی و اصول هر دو مفهوم است.
سعید ایرانمنش - نورالله صالحی آسفیجی - سید عبدالمجید جلایی اسفند آبادی
DOI : 0
کلمات کلیدی : توسعه اقتصادی - اقتصاد مقاومتی- الگوی پیشرفت اقتصادی کوثری-الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت-نظریه پردازی داده بنیاد
بندهای نوزدهم، بیست و دوم و بیست و سوم سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با تأکید بر شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری و امثال آن، به مسئلۀ مهم امنیت و سلامت اقتصادی که از عناصر زمینهساز رشد اقتصادی محسوب می¬شوند اشاره می¬کنند. فساد اقتصادی یکی از مهم‌ترین عوامل برهم زنندۀ امنیت و سلامت اقتصادی محسوب می¬شود و در شرایطی که توجه دشمن معطوف به نقاط ضعف اقتصادی کشور است این مسئله می¬تواند موجب تزلزل و کاهش مقاومت اقتصادی کشور در جنگ اقتصادی شود. از سویی درصورتی‌که فساد اقتصادی از طریق کانال¬های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و حقوقی به وقوع بپیوندد، این مشکل دو¬چندان خواهد بود زیرا از طریق تضعیف ساختار درونی اقتصاد کشور، مقاومت اقتصادی کشور را در برابر تکانه¬های داخلی و خارجی آسیب-پذیر می¬سازد؛ لذا لازم است با موشکافی علل و عوامل وقوع فساد اقتصادی، درگاه¬های ایجاد مفاسد را شناخته و جهت مقابله با آن اقدام جدی صورت گیرد. رویکرد این مقاله تحلیل کیفی بوده و با استفاده از مطالعات کتابخانه¬ای و اسنادی، چارچوبی نظری جهت تحلیل زمینه¬های وقوع فساد اقتصادی ارائه‌شده و ضمن بیان زمینه¬های مختلف فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و حقوقی وقوع فساد اقتصادی، به تحلیل این زمینه¬ها و روابطی که در این خصوص وجود دارد پرداخته می¬شود.
عبدالعظیم قربانی - رضا رنجبران
DOI : 0
کلمات کلیدی : اقتصاد مقاومتی، فساد اقتصادی، زمینه¬های فرهنگی، زمینه¬های اقتصادی، زمینه¬های سیاسی، زمینه¬های حقوقی
مقام معظم رهبری اولین بار درسال۱۳۸۹واژه اقتصاد مقاومتی را وارد ادبیات سیاسی واقتصادی نمودند. هدف از اقتصادمقاومتی، استفاده از توان داخلی و مقاومت در مقابل تحریم با ایجاد کمترین بحران است. در تعریف اقتصاد مقاومتی، ضرورت مقاومت برای رد کردن فشارها وعبور از سختی‌ها برای رسیدن به نقاط مثبت ملی نیاز است. ابلاغ سیاست های کلی اقتصادمقاومتی این دغدغه را نزد حسابداران و حسابرسان کشور ایجاد کرد که تحقق این سیاست ها تنها به عهده اقتصاددانان ومسئولان اجرایی کشور نیست وجامعه حسابداری نیز می تواند نقشی در این زمینه داشته باشد. هدف اصلی تحقیق، کارکردهای حسابداری در تحقق جنبه های مالی سیاست های اقتصادمقاومتی است. باعنایت به مبانی نظری، عوامل مؤثر بر تحقیق استخراج، وسؤالاتی جهت تعیین نمودن جنبه های تحقیق، طی2مرحله پرسشنامه ، طراحی گردید. پرسشنامه نهایی توسط14 نفر از خبرگان رشته حسابداری و اقتصاد، عودت داده شد وبوسیله شاخص لاوشه برای بررسی روایی محتوایی و نرم‌افزارexcelمورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد، حسابداری به عنوان ابزار ارتقاء شفافیت، در خدمت استقرار و گسترش عدالت اجتماعی ودر جهت شفاف سازی اقتصاد وسالم سازی آن است و همچنین نقش نخبگان در فعال سازی تمامی امکانات و منابع در اقتصاد مقاومتی، بعنوان شاخص ترین گویه مشترک تأیید شد.
سیدمحمدمهدی شمس الدینی - سعید فراهانی فرد - یوسف تقی پوریانی گیلانی - محبوبه بهرامی
DOI : 0
کلمات کلیدی : نقش نخبگان در اقتصاد مقاومتی ، سالم سازی اقتصاد ، ارتقاء شفافیت درحسابداری
سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي، به عنوان یکی از اسناد بالادستی چارچوب مناسبی را فراهم کرده تا با استفاده از خط‌مشي‌هاي كلي در اين سياست‌ها، نظام اقتصادي متكي به دانش و فناوري، عدالت بنيان، درون‌زا و برون‌گرا، پويا و پيشرو محقق شود و الگویي الهام‌بخش از نظام اقتصادي اسلام عينيت يابد. در این راستا نظام بانكي به عنوان مهم‌ترین رکن نظام اقتصادي كشور، نقش ویژه‌ای در تحقق و اجراي اين سياست‌ها بر‌عهده دارد. در مقاله حاضر پس از تبيين مولفه‌های اصلی اقتصاد مقاومتي، تلاش مي‌شود تا الزامات حمایت از تولید و اشتغال با اصلاح نظام بانکی تحت سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی شناسایی شود. براساس نتایج به دست آمده، ارتقای سطح شفافیت، سلامت و انطباق با شریعت در نظام بانکی، اتخاذ تدابیر لازم برای کاهش سطح مطالبات معوق در نظام بانکی، تصویب و ابلاغ قانون جدید بانکداری و بانکداری مرکزی، تقویت سطح کمی و کیفی سرمایه بانک‌ها و تدوین و ابلاغ نقشه جامع مقابله با تحریم‌های بانکی به عنوان مهم‌ترین الزامات حمایت از تولید و اشتغال در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی شناسایی شده‌اند. بیان توصیه‌های سیاستی برای اجرای این الزامات، بخش پایانی تحقیق را شکل می‌دهد.
وهاب قلیچ - رسول خوانساری
DOI : 0
کلمات کلیدی : اقتصاد مقاومتی ، تولید و اشتغال ، بانکداری اسلامی ، نظام بانکی ، راهکارهای اجرایی

معرفي نشريه

صاحب امتیاز :انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه
مدیر مسئول :سیدحسین میرمعزی
سردبیر :سعید فراهانی فرد
هیئت تحریریه :
حسن آقانظری
عسکر دیرباز
سیدمحمدکاظم رجایی
سعید فراهانی فرد
غلامعلی معصومی نیا
علی اصغر هادوی نیا
سید هادی عربی
شاپا :2748-2538
شاپا الکترونیکی :

نمایه شده